Kategorie

PrestaShop

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Razem 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

eBiuletyn-Newsletter

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym
prowadzonym przez SREBRO925 s.c.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
- pod numerem telefonu: 603339595

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: k.scibor@gmail.com

1. ZASADY OGÓLNE

a. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.srebro925.com
b. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego
postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
c. Sklep internetowy www.srebro925.com  prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet.
d. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu
realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym
do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
- przeglądarka internetowa [nazwa] w wersji [...] lub nowszej z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji [...]
- minimalna rozdzielczość ekranu [...x...] pikseli.
e. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc,
zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

2. Składanie zamówień

a. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.momiani.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
b. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową / telefonicznie / drogą mailową.
c. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
d. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny
adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
e. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy,
Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

2. PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

a. Zawarcie umowy pomiędzy Sklepem Internetowym a Kupującym, korzystającym z opcji „Kup Teraz”, następuje z chwilą potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z tej opcji.

b. Niezwłocznie po przybiciu albo po potwierdzeniu przez Kupującego skorzystania z opcji Kup Teraz, Kupujący i Sklep Internetowy otrzymują informacje przekazane Sklepowi Internetowemu
przez kontrahenta, a obejmujące następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.


3. PŁATNOŚCI

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon fiskalny lub fakturę VAT.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:
- za pobraniem (przy odbiorze towaru),
- lub przelewem na konto bankowe sklepu.


4 KOSZTY i TERMIN WYSYŁKI

a. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową.
Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub
może ją opóźnić.
b. Towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej.
c. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy
i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”.
Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu
należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
d. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem
w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

a. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny
składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o
ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,
poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi
– od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
b. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
c. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
d. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta,
przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych
na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń,
za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta
w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać
zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

6. REKLAMACJE

a. Towar posiada gwarancję Sprzedawcy.
b. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy.
c. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu
i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: ....
d. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi towar, lub zwróci wartość kupionego towaru.
e. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową
przez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają
nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj
i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).


7. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH

a. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku
z zakupami jest Sprzedawca.
b. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym
za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
Dane są przekazywane dobrowolnie.
c. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
- W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym
mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
- Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail
do Usługodawcy na adres sklep@..................pl
- Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
d. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
- Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu
Umowy Sprzedaży.
- Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi
na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
- Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde
żądanie Klienta.


8. ZMIANY REGULAMINU

a. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
b. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego
postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian,
zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
c. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta
w każdym czasie.
d. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.),
ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
b. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem
a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie
z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
ZAŁĄCZNIK NR 1

SPOSOBY ORAZ KOSZTY I TERMINY DOSTAWY TOWARÓW1. a. Zakupione produkty wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej.

2 b. Wysyłka następuje w przeciągu 2 dni roboczych od dnia zakupu i otrzymania wpłaty.

3. c. Przesyłki płatne przy odbiorze wysyłamy w przeciągu 2 dni od dnia zamówienia.

4. d. Dostawa przesyłek następuje: priorytetowa od 1 do 2 dni roboczych, ekonomiczna od 3 do 4 dni roboczych, OD DNIA NADANIA.

5. e. Kosz przesyłki ustalamy indywidualnie w oparciu o dokonane zakupy, wagę i gabaryt zakupionych rzeczy.

ZAŁĄCZNIK NR 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHAdministratorem danych osobowych Kupujących gromadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Monika Dobrosz - Pietrzykowska,
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Moniani, z siedzibą w Zgierzu ul. Parzęczewska 52/17, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
posiadająca NIP 732-154-51-03 oraz nr REGON 101675932.


Zbiór danych osobowych Kupujących – osób fizycznych o nazwie „e-sklep” został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


Sklep Internetowy jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych Kupujących:

a) nazwiska i imiona,

b) adres zamieszkania lub pobytu,

c) numer telefonu,

d) adres e-mail


Sklep Internetowy jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Kupujących wyłącznie w celu i zakresie określonym w Regulaminie.

Dane osobowe Kupujących są również wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu w przypadku rozpatrywania reklamacji.

Zebrane dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody na takie działanie osób, których one dotyczą,
lub jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Kupującym przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.

Kupujący może zgłosić żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

Sklep Internetowy jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Kupujących, jeżeli jest to:

a) niezbędne do należytego wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu,

b) niezbędne do ustalenia prawidłowości rozliczeń pomiędzy nim a Kupującym,

c) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

Sklep Internetowy stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją.
Prawa dostępu do danych osobowych Kupujących zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

Dostęp do danych osobowych Kupujących ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.